Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych powstało w 2003 roku. Jest organizacją pożytku publicznego. Zrzesza stowarzyszenia i związki stowarzyszeń osób niepełnosprawnych w Polsce. Od 2004 roku należy do Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (European Disability Forum - EDF). Misją PFON jest jednoczenie sił społecznych i instytucjonalnych dla tworzenia warunków wyrównywania szans, równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych. PFON stanowi płaszczyznę współpracy i jednolitej reprezentacji stowarzyszeń osób z niepełnosprawnościami. Ważnym kierunkiem działalności Forum jest wpływanie na rozwiązania prawne oraz politykę społeczną państwa. Jednocześnie podejmuje działania służące umacnianiu organizacji pozarządowych osób z niepełnosprawnościami i ich współpracy. W ramach PFON działa Zespół ds. Ewaluacji i Monitoringu podejmujący badania położenia społecznego i ekonomicznego osób niepełnosprawnych oraz jego uwarunkowań. PFON jest członkiem Koalicji Na Rzecz Równych Szans oraz Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni.

Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Związek Miast Polskich Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Miasta w InternecieStudio Promocji MITPolski Związek Głuchych

Innowacje SpołeczneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju