Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Uniwersytet Warszawski

Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, lider projektu, jest interdyscyplinarną jednostką naukowo-badawcza, powstałą w 2010 r.  której działania koncentrują się na praktycznych problemach dotyczących komunikacji w demokracji oraz na problematyce demokratycznego komunikowania. CD ma na celu wytwarzanie i gromadzenie wiedzy z zakresu standardów działania, projektowanie i testowanie narzędzi oraz planowanie strategii mających przyczyniać się do implementacji założeń demokracji deliberatywnej oraz popularyzację rezultatów swojego działania w kraju i za granicą. CD systematycznie współpracuje z innymi zespołami naukowo-badawczymi, dążąc do wypracowania rekomendacji dotyczących ram prawnych i instytucjonalnych oraz metod i narzędzi sprzyjających rozwojowi demokratycznego dialogu, w tym konsultacji społecznych. CD ma zinstytucjonalizowaną współpracę (w ramach Rady Naukowej) z podobnymi jednostkami naukowo-badawczymi w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych i we Francji. Projekty CD są realizowane w kooperacji z administracją publiczną i organizacjami społecznymi. Wśród projektów badawczo-aplikacyjnych CD są: 1. sondaż deliberatywny (R) online nt. jakości kształcenia (zrealizowany z Uniwersytetem Stanforda); 2. ogólnopolski monitoring jakości konsultacji: sondaż z udziałem 300 miast, debaty grupowe on-line z przedstawicielami um; 3. e-learning nt. konsultacji i dialogu dla mieszkańców Krakowa na zlecenie UM; 4. wsparcie eksperckie konsultacji UM w Częstochowie; 5. międzynarodowe badania wyjazdowe dotyczące ram prawnych i instytucjonalnych oraz praktyki konsultacji publicznych w Danii i Francji (stypendia MNiSW).

Instytut Socjologii UW, którego jednostką jest Centrum Deliberacji, należy do ścisłej czołówki instytutów socjologicznych w Europie Środkowej. Do jego tradycji należy otwartość na wszelkie idee, światopoglądy, problemy i podejścia badawcze. IS dąży do rozwoju innowacyjnych badań, prezentowania przełomowych publikacji, kształcenia kolejnych pokoleń wybitnych ekspertów i specjalistów, ale również do obecności w życiu publicznym oraz inicjowania najważniejszych debat dotyczących szeroko rozumianych kwestii społecznych i udziału w nich.

Uniwersytet Warszawski, w którego strukturze znajduje się Instytut Socjologii, to największy i najlepiej oceniany ośrodek naukowo-dydaktyczny w Polsce, skupiający uczonych różnych dyscyplin, dzielących się swą wiedzą i kompetencjami nie tylko ze studentami, ale również społecznym otoczeniem uczelni.

Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Związek Miast Polskich Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Miasta w InternecieStudio Promocji MITPolski Związek Głuchych

Innowacje SpołeczneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju