Free Joomla Template by HostMonster Reviews

Harmonogram działania

Działania

 

Projekt „Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT na rzecz włączenia społecznego w procesy decyzyjne” jest wspólnym przedsięwzięciem Centrum Deliberacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (lider projektu), Politechniki Warszawskiej, Związku Miast Polskich, Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania oraz Studia Promocji MIT. Mamy nadzieję na zbudowanie szerokiej koalicji instytucji i organizacji, które będą z nami współdziałać na rzecz realizacji celów projektu. Projekt będzie realizowany w latach 2014-2017.

Celem naszego projektu jest opracowanie modelu dialogu społecznego i innowacyjnych narzędzi informatycznych, które umożliwią jego wdrożenie. Efektem naszych działań będzie stworzenie nowych produktów, zaproponowanie określonych usług i opracowanie procedur odnoszących się do procesu konsultacji społecznych.

  • Produkty to między innymi model deliberacji, platforma internetowa umożliwiająca przeprowadzenie dialogu społecznego i konsultacji on-line oraz materiały szkoleniowe i instrukcje dotyczące procesu przeprowadzania konsultacji społecznych.
  • Usługi obejmują przygotowanie materiałów informacyjnych, szkolenia beneficjentów, pilotażowe wykorzystanie platformy internetowej oraz zapewnianie wsparcia eksperckiego, w tym dostarczenie specjalistycznej wiedzy z zakresu polityk publicznych oraz prowadzenie monitoringu i ewaluacji procesów konsultacyjnych.
  • Procedury dotyczą procesu przygotowania, wdrażania i raportowania konsultacji społecznych przy użyciu narzędzi informatycznych oraz dopracowanie funkcjonalności tych narzędzi, dzięki ich bieżącemu testowaniu i ulepszaniu.

Projekt odpowiada na potrzebę podniesienia jakości konsultacji społecznych poprzez ich bardziej staranne przygotowanie, łącząc zagadnienia związane z obszarem nauk społecznych z tymi pochodzącymi z nauk technicznych. Uwzględnia przy tym potrzebę ciągłego uczenia się oraz promowania dialogu opartego o wiedzę.

Odnosi się do zdiagnozowanych obszarów deficytu w zakresie wiedzy o narzędziach i metodach dialogu w sposób całościowy i zintegrowany, biorąc pod uwagę wszystkie etapy przygotowania i realizacji konsultacji. W centrum zainteresowania projektu znajdują się między innymi szczególne potrzeby osób niepełnosprawnych dotyczące narzędzi komunikacji. Wypracowany model deliberacji, w tym procedury utrwalone przez zastosowanie określonych narzędzi i funkcjonalności informatycznych, mają wspomóc zadaniowy charakter konsultacji. Przygotowane przez nas narzędzia powinny wpłynąć na obniżenie kosztów przeprowadzania konsultacji społecznych, co jest szczególnie korzystne w sytuacji, gdy wpływy do budżetów samorządów maleją.

Projekt „Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych” jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Innowacje Społeczne”.

Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Związek Miast Polskich Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Miasta w InternecieStudio Promocji MITPolski Związek Głuchych

Innowacje SpołeczneNarodowe Centrum Badań i Rozwoju